Powrót do Klub

Statut

Logo-setbol.jpg

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
 „SETBOL” W OŚWIĘCIMIU

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „SETBOL” w OŚWIĘCIMIU zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Klubu jest Miasto Oświęcim.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 usta­wy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 5

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 6

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Rozwijanie i propagowanie siatkówki i innych dyscyplin sportowych oraz sportowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu oświęcimskiego organizowanych przez Klub.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie współzawodnictwa sportowego poszczególnym grupom szkoleniowym.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego przy współudziale z dyrektorami szkoł, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, sportowymi, podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, które deklarują pomoc finansową i organizacyjną poprzez różnorodne formy umów prawnych.

W ramach działalności nieodpłatnej Klub:

 • Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport oraz zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek,
 • Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, administracją publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami na terenie swojego działania,
 • Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych,
 • Organizuje i prowadzi sekcje piłki siatkowej,
 • Prowadzi systematyczne szkolenie w piłce siatkowej.
 • Organizuje imprezy sportowe i bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
 • Organizuje obozy sportowe w celu podnoszenia poziomu sportowego
 • Organizuje wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży

W ramach działalności odpłatnej Klub:

 • Organizuje i prowadzi sekcje piłki siatkowej,
 • Prowadzi systematyczne szkolenie w piłce siatkowej,
 • Organizuje imprezy sportowe i bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
 • Organizuje obozy sportowe w celu podnoszenia poziomu sportowego,
 • Organizuje wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży

§ 9

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, pracy wolontariuszy oraz pomocy rodziców zawodników i uczniów

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie
  (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Klubu), która złoży do Zarządu deklarację członkowską z rekomendacją przynajmniej dwóch członków klubu i opłaci wpisowe.
  O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.
 2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Po ukończeniu 16 lat małoletni może uzyskać status członka zwyczajnego Klubu, pod warunkiem spełnienia przesłanek nabycia członkostwa zwyczajnego określonych w statucie.
 3. Po upływie trzech miesięcy członkostwa zwyczajnego, osoby o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 nabywają uprawnienia

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 15

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
 3. działania na szkodę Klubu.
 4. zalegania z płatnością składek przez okres 12 miesięcy.
 1. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17

 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Klubu
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja władz trwa 4 lata.
 6. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym.
 7. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów.

§ 18

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd, co 4 lata lub wcześniej, gdy zaistnieje sytuacja grożąca rozwiązaniem Klubu.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 50% ogółu członków.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
 2. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Ko­misji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 8. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności, co najmniej 50% członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 9. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika, Sekretarza lub Członków Zarządu.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 12 miesięcy.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność, co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi.

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zmian barw klubowych, podpisywanie umów z tym związanych
 8. podejmowanie działań zmierzających do pozyskania sponsorów, zawieranie umów związanych ze sponsoringiem
 9. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd Klubu więk­szością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 27

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 28

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
 2. a) składki członkowskie,
 3. b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
 4. c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
 5. d) fundusze z umów sponsorskich,
 6. e) inne wpływy.

§ 29

 1. Dla ważności oświadczeń woli, oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
 2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.